• مشخصات نماینده

  لطفا در این بخش مشخصات نمایندگی خود را وارد نمایید
 • مشخصات پذیرنده

  در این قسمت مشخصات پذیرنده دستگاه کارتخوان را به صورت کامل وارد نمایید
  در حال ارسال کدام مدارک برای رفع نقص هستید ؟
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : zip.
  تمامی مدارک ناقص را وارد یک فایل فشرده با پسوند zip نمایید و در این بخش آپلود کنید
 • کد رهگیری که هتگام ثبت پذیرنده دریافت نموده اید را در این بخش وارد نمایید